تاکنون مشکل خاص امنیتی درشب چهارشنبه آخر سال درقم وجود نداشته است