مهریه اش ۱۴۰۰ کتاب بوده و به جای قربانی کردن گوسفند، نهال کاشته است+عکس