101 نفر در حوادث چهارشنبه سوری خوزستان راهی بیمارستان شدند