پوران درخشنده: تعلقات فرهنگی ایران و هند بستری مناسب برای آثار سینمایی مشترک است