98 درصد مناطق شهری ایلام از شبکه گاز برخوردار شدند