تایمز: نشانه‌های نابودی دمکراسی در غرب آشکار شده است