نمایشگاه ملی شدن نفت در موزه کتاب و میراث مستند ایران برپا شد