اغلب ساختمان های اپل با منابع انرژی تجدید پذیر اداره می شود