مراحل واگذاری تلفن ثابت تا پایان اردیبهشت ماه به‌روز می‌شود