امکان پشتیبان گیری از اینستاگرام به زودی فراهم می شود