جست و جو در کوه‌های آسارا با نجات یکی از دو گمشده پایان یافت