آموزش مباحث قرآنی و معارف در مدارس افزایش یافته است