افزایش ترافیک در بزرگراه‌ها و خیابان‌های اصلی تهران