ایجاد بازارچه‌های کسب و کار برای دانش‌آموزان/ تب گرایش به رشته تجربی کنترل شد