رایزنی پارلمانی ایران و ویتنام برای "گسترش روابط تجاری و توریستی"