وamp;quot;سلاح شیمیاییوamp;quot; بهانه غربی‌ها در حمله به سوریه بود