کشف محموله کلان مواد منفجره در مرزهای شرقی کشور توسط وزارت اطلاعات