اد شیرن، خواننده معروف انگلیسی در فیلم بعدی دنی بویل بازی می کند!