برقراری ارتباط تلفنی روستاهای قطع سرویس شده تا 2 روز دیگر