به کسب و کارهایی که پس از ترک تلگرام ضرر کنند، بیمه بیکاری تعلق می گیرد