اتحادیه دانش آموزی توانایی فعالیت در دوره ابتدایی را دارد