فصلنامه جدید علوم اجتماعی با رویکرد کتاب‌پژوهی منتشر شد