خدمات MRI در بیمارستان آتیه همدان شبانه‌ روزی می‌شود