اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر تربیت استوار است