سرمایه گذاران بازوان توانمندی برای مدیران دولتی هستند