6 زخمی در حادثه زير گرفتن خودرو در انگليس/ پلیس: حادثه تروریستی نبود