توفان با سرعت 102 کیلومتر بر ساعت، بافق را درنوردید