اردوغان و مرکل بر حفظ تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند