اعتراض به مشارکت نظامی انگلیس در جنگ سوریه ادامه دارد