ارتقای مهارت رانندگی، اولویت فدراسیون موتورسواری است