پژوهشگر فلسطینی: 12 فلسطینی بیش از 30 سال در زندان های اسرائیل هستند