رسانه ترک: خاورمیانه به پایگاه نظامیان آمریکا تبدیل شده است