ادعاهای آمریکا علیه سوریه، سناریویی دروغین و تکراری است