کریدور اقتصادی چین - پاکستان به افغانستان گسترش می یابد