بونکر حامل گاز مایع در آزاد راه تبریز- زنجان حادثه ساز شد