نامه به رییس جمهور برای امضای هر چه سریعتر مصوبه لغو آزمونها