تصویربرداری سریال "آنام" به پایان رسید/ بیمارستان آخرین لوکیشن بود