حمله به سوریه تنها برای ابراز وجود بود، نه چیزی بیشتر