ارباب سعودی مستخدم فیلیپینی را مجبور به خوردن "مایع سفیدکننده" کرد