300 مبلّغ دینی به مناطق شهری و روستایی خوی عازم شدند