50 میلیارد ریال به طرح توسعه حرم دانیال اختصاص یافت