اگر از آمریکا معافیت دریافت نکنیم، از پروژه پارس جنوبی کنار می‌رویم