باید صدای واحد علیه اقدامات آمریکا و اسرائیل بلند شود