13 تیم امداد و نجات خراسان رضوی در حال امداد رسانی هستند