صدور مجوز ساخت فولاد و صنایع آبخواه در یزد ممنوع است