تصاویری از تجمع هواداران مارسی اطراف ورزشگاه پیش از آغاز فینال