رهاسازی مناطق حاشیه نشین موجب گسترش آسیب های اجتماعی می شود