تعداد افراد گرفتار در آوار سیل شمیرانات به 3 نفر رسید