در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران تصویب شد