96 طرح حوزه اشتغال پایدار روستایی در بیجار تصویب شد